Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinin işlenmesiyle bağlantılı olan kişilerin özel hayatının gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundaki belli başlı konulara ilişkin bilgileri ve konu hakkındaki Şirketimiz politikasını aşağıda sizlerle paylaşmaktayız.

KİŞİSEL VERİ NEDİR? :Kişisel veri, kişilerin ve dolayısıyla kişisel veri kavramını kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilerle ilgili olarak, faaliyet ve hizmet amaçlarını gerçekleştirmek saikiyle BURAK OTO YEDEK PARÇA ’le paylaştığınız her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ NEDİR? : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

VERİ İŞLEYEN KİMDİR? :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR? :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. BURAK OTO YEDEK PARÇA olarak, verdiğimiz hizmet gereği sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek ve daha etkili bir iletişim sağlamak amacıyla sizlere ait bazı verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 • Verdiğimiz hizmete ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde ilgili Kurum ve otoritelerce ön görülen başvuru, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme gibi yükümlülüklere uymak,
 • Sizi sunacağımız her türlü ürün ve hizmetin taahhüt edilen şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Hizmetlerimizin özelleştirilmesine ve size özel önerilerde bulunmasına yönelik gerekli çalışmalar ve duyurular yapmak amacıyla işleyebiliriz.

VERİ İŞLEME İLKELERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz BURAK OTO YEDEK PARÇA tarafından, Kanunda öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda aşağıdaki ilkelere uygun olarak işlenmekte ve kullanılmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kural olarak kişisel verilerin işlenmesinde ilgili kişinin açık rızası olmalıdır.

KİŞİNİN RIZASI DIŞINDA VERİ İŞLEME HALLERİ NELERDİR?

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde kişinin rızası alınmadan veri işlenebilir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, ilgili kişinin açık rızası alınarak yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin yurt içine veya yurtdışına aktarılması, kişisel verileriniz aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması durumunda yapılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması halinde ise aktarmayı, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkede yetkili kılınan veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması halinde gerçekleştirebilmekteyiz.

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, yalnızca Kanun ve yürürlükte olan sair mevzuata uygun olarak sayılanlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve ifa yardımcılarına aktarmaktayız. Bununla birlikte, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurtdışına da gerekli durumlarda aktarmamız gerekebilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar, kişiler ve kurumlar dışında kimseyle paylaşılmamakta ve tarafımızdan güvenle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Verdiğimiz hizmetin bir gereği olarak, kanundan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplamaktayız.

Bu anlamda, yapılan görüşmeler, her türlü sözlü iletişim, sözleşmeler, başvuru formları, dilekçeler, kartvizitler, vekaletnameler, işlem süreçlerine ilişkin her türlü evrak, yazılı iletişim, internet sitemiz, kullandığımız yazılım sistemi, internet sitemizde yer alan iletişim formları aracılığıyla kişisel verileriniz yazılı veya elektronik ortamda işlenmekte ve toplanmaktadır.

VERİ SORUMLUSU OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR

Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, aşağıdaki bilgileri vermekle yükümlüdür.

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) İlgili kişinin bu kanunda belirtilen diğer hakları.

KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK çerçevesinde sahip olduğunuz haklar aşağıda sıralanmaktadır :

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik veya yanlış işlenen verilerin düzeltildiğini ya da verilerin silindiğini ya da yok edildiğini, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak bu hakları her zaman bizden talep edebilirsiniz.

Bu talebinizi;

Yazılı ve ıslak imzalı olarak;  İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1349. Sk .No: 2/A Yenimahalle / ANKARAadresine ya da burakotoyedekparca@gmail.come-posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Sizinle iletişim kurabilmemiz ve bilgilerinizin ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek amacıyla başvurunuzun doğru, gerçek ve güncel kimlik ve adres bilgisini içermesi ve başvuruya kimliğinizi doğrulayan belgelerin eklenmesi önem taşımaktadır. Başkası adına hareket ediyorsanız, bu konuya ilişkin yetki belgenizi eklemeyi de unutmamalısınız.    

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’nda yer alan tüm bu düzenlemeler doğrultusunda, sınai mülkiyet konusundaki işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, faaliyet konumuza ilişkin güncel bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılabilmesi, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve etkili bir iletişim sağlamak amacıyla işlenip kullanılan kişisel verilerinizin Şirketimiz güvencesi altında büyük bir gizlilik içinde saklanıp, korunduğunu, rızanız ve kanunun izin verdiği haller dışında kimse ile paylaşılmadığını, amacı dışında kullanılmadığını, kişisel verilerinizle ilgili olan her türlü konuda her zaman bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.